Munkáltatói dokumentáció
Útvonal ide: KÉPZÉS / Szociális és gyermekvédelmi működési nyilvántartás

Szociális és gyermekvédelmi működési nyilvántartás

A szociális és gyermekvédelmi működési nyilvántartással kapcsolatos ügyek intézésével foglalkozó munkatársak elérhetősége:
Jogszabályi háttér:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D-I. § szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásának vezetését.
 • A működési nyilvántartás részletes szabályait a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza.


Konkrét tevékenységek:

 • A működési nyilvántartáshoz a munkáltató által bejelentett adatok feldolgozása
 • A nyilvántartásba vételről szóló igazolások kiállítása, megküldése a munkáltatónak
 • A működési nyilvántartásban szereplő adatok karbantartása, felülvizsgálata
 • A munkáltató értesítése a továbbképzési és szakvizsga kötelezettség elmulasztásáról
 • Közreműködés a működési nyilvántartáshoz kapcsolódó szabályozás módosításában


Tájékoztató

2001. január 1-től a szociális és gyermekvédelmi ágazatban személyes gondoskodást végző személyek törvényben meghatározott adatait be kell jelenteni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/D-92/H. §- alapján a működési nyilvántartást vezető szervnek. A szabályozza a működési nyilvántartással kapcsolatos kérdéseket.

A nyilvántartásba vételre kötelezettek köre


A működési nyilvántartásba vételre kötelezettek a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben szakmai tevékenységet végzők . Személyes gondoskodást végző személy az, aki a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I.14.) EMMI rendeletben meghatározott képesítési előírásokhoz kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkaviszony), illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez.

A szakmai munkaköröket és a munkakörhöz szükséges képesítési előírásokat a gyermekvédelmi, illetve gyermekjóléti intézményekben
személyes gondoskodást végző személyek esetében gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete , a szociális intézményeknél személyes gondoskodást végzőkre vonatkozóan pedig a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A javítóintézetekben személyes gondoskodást végző személyek képesítési előírásait a javítóintézeti rendtartásról szóló 1/2015. (I.14.) EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A személyes gondoskodást végző személyek közül csak azokra terjed ki a működési nyilvántartásba vételi kötelezettség, akik a tevékenységüket főállásban végzik.

A 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 2003. évben módosította a nyilvántartásba vételre kötelezettek körét, így az egyházi fenntartású szociális, gyermekvédelmi, illetve gyermekjóléti intézményekben személyes gondoskodást végző személyek adatait is működési nyilvántartásba kell venni.

Nem kötelezettek bejelentésre

 • Azok a személyek akik szakképzetlenek , tehát akik nem a képesítési előírásnak megfelelő végzettséggel végeznek személyes gondoskodást.
 • Szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézményeknél, szolgáltatásoknál dolgozó adminisztratív, gazdasági, műszaki, gépkocsivezető és egyéb munkatársak, stb.
 • Nem a szociális ágazatban foglalkoztatott, de szociális szakképesítéssel rendelkező személyek akik szociális és gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatokat látnak el, így például a büntetés-végrehajtási intézményekben, menekülttáborokban, a kórházakban, az egészségügyi intézményekben szociális munkát végzők, az oktatási intézményben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógusok, a helyi önkormányzatoknál szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézők, stb.  


Bejelentési kötelezettség teljesítése


Az intézményvezető vagy a munkáltató köteles bejelenteni
azokat az intézménynél főállásban foglalkoztatott szakmai feladatokat ellátó szakdolgozókat, akik rendelkeznek a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel.

Önbejelentésre kötelezettek
a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények vezetői, a személyes gondoskodást szociális vállalkozóként végző személyek, a települési önkormányzattal munkaviszonyban álló, egyszemélyes szolgáltatást végzők (például családgondozó, házi-gondozó, falugondnok, egyszemélyes gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók stb.).

Az intézményvezetők tehát amellett, hogy bejelentik munkavállalóik adatait, saját adataik bejelentéséről is gondoskodnak. A többi önbejelentésre kötelezett csak a saját adatainak a bejelentésére köteles.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének módja


A módosított 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelethez és az adatlapokhoz a következő módon lehet hozzáférni:

 • letölthető a lap alján a kapcsolódó fájlok menüpont alatt 


Bejelentés első alkalommal, illetve munkahelyváltást követően:


A bejelentési kötelezettség teljesítésére a 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet (továbbiakban "R") ében található adatlap  szolgál. Amennyiben a munkáltató a bejelentő, az 1. számú adatlaphoz kitöltve csatolnia kell a ben található adatösszesítő lapot.

Az adatlapot akkor kell kitölteni, ha a dolgozó a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik és szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi ágazatban személyes gondoskodást végez. Az adatlap jobb felső sarkában a nyilvántartási számra szolgáló kódnégyzeteket, a nyilvántartó szerv tölti ki. Ezt az adatlapot kell kitölteni akkor is, ha a személyes gondoskodást végző személy munkahelyet változtat, és új munkahelyén továbbra is nyilvántartási kötelezettség alá eső személyes gondoskodást végez.

Adatváltozások közlése:


Az adatokban (név, munkahelyen belüli telephelyváltás, szakképzettség, munkakör) bekövetkezett változásokat a "R" ben szereplő adatlapon kell bejelenteni, illetve csatolni kell a változást igazoló iratok (pl.: új szakképesítésről szóló oklevél) másolatát . Ezen az adatlapon lehet bejelenteni a gyes, gyed, szüneteltetés időpontját is.

Szakvizsga és továbbképzési kötelezettség teljesítése:


A szakvizsga és továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentésére a "R" ben szereplő adatlap szolgál, melyhez szintén csatolni kell a szakvizsga oklevél illetve a továbbképzésen való részvételről szóló igazolás másolatát.

Munkaviszony megszűnés, törlés jelentése:


A munkaviszony megszűnésekor, illetőleg tevékenységgel történő felhagyáskor a "R" ében szereplő adatlapot ki kell tölteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség pontos teljesítéséhez a munkáltató és a munkavállaló között folyamatos együttműködésre van szükség. Az együttműködés a következőkre terjed ki:

 • a munkavállaló a munkába lépésekor bemutatja a munkáltatónak a nyilvántartáshoz szükséges adatokat, továbbá rendelkezésére bocsátja az ezek igazolására szolgáló okiratok másolatát,
 • a munkavállaló az adataiban bekövetkezett változásokat, a továbbképzési kötelezettség teljesítését, illetve szakvizsga letételét a változás bekövetkeztétől, a továbbképzés teljesítésétől, illetőleg a szakvizsga letételétől számított 30 napon belül bejelenti a munkáltatónak, és rendelkezésére bocsátja az ezek igazolására szolgáló okiratok másolatát.
 • a munkáltató a rendelkezésére bocsátott adatokat és iratok másolatát továbbítja a nyilvántartást vezető szervnek a rendeletben meghatározott határidőn belül.
Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS