Ifjúsági képzések
Tereptanárképzés
Szociális továbbképzések
Útvonal ide: KÉPZÉS / Akkreditált továbbképzések / Szociális továbbképzések

Szociális továbbképzések

Szociális területen demens idősekkel foglalkozó szakemberek mentálhigiénés segítése, kiégés megelőzése


A képzés célja: a demens időskorúakat gondozó szakemberek mentálhigiénés segítése, saját személyiségük, valamint munkájuk motivációjának és minőségének fenntartása érdekében.

A demencia világszerte súlyos népegészségügyi probléma Európában több mint 7 millió Magyarországon 160 ezer embert érint, kialakulásának valószínűsége a kor előrehaladtával nő (65 éves korban minden tízedik, 90 éves korban minden harmadik embert érint). Fontos, hogy a szakemberek tudatában legyenek és időben felismerjék a tüneteit, hiszen a demencia önmagában nem egy betegség, hanem egy olyan tünetcsoport, amely számos más betegség velejárója.

A program engedélyszáma: T-05-014/2012
Képzési idő: 40 óra

"Mester és tanítvány" azaz Adósságkezelési Tanácsadók tereptanári felkészítése az "Adósságkezelési Tanácsadó Képzés" és továbbképzés hallgatóinak a gyakorlat vezetésére és értékelésére


A képzés célja: a tereptanárrá váláshoz szükséges metodikák, ismeretek nyújtása az aktuális szakmai elemek mellett.

A program sikeres teljesítésével a képzésben résztvevők képesek lesznek - a szakmai és módszertani modellnyújtáson keresztül - az adósságkezelési tanácsadó (adt) tanfolyamon résztvevő gyakornokok hivatásgyakorlásához szükséges ismereteket közvetíteni, továbbá segíteni a gyakornokok adósságkezelési tanácsadói szakmai identitás kialakulását, megtartását.
A 60 órás képzés lehetővé teszi a későbbi adt tereptanárok által az adt területi gyakorlat minőségi javítását.

A program engedélyszáma: T-05-013/2012
Képzési idő: 60 óra

"Tudatos gazdálkodás és fogyasztás" azaz környezettudatos gazdálkodás és fogyasztói magatartás kialakítása, alkalmazása és a programon részt vevők általi közvetítése az érintett egyéneknek és családoknak


A képzés célja: a résztvevők képzése a gazdálkodás, a tudatos fogyasztói magatartás és gyakorlati alkalmazása tárgyában.

Napjaink kihívásai közé tartozik a pénz szerepének erősödése, a fogyasztás ösztönzése – a tapasztalatok szerint akár mindenáron, szükségletek nélkül is. A képzés felhívja a figyelmet az egyén és a gazdaság szoros kapcsolatára, a fogyasztást befolyásoló tényezőkre, a tervezés és a takarékosság fontosságára, majd természetesen mindezek nyomon követérésére, a pénzügyi műveletek ismeretére, az alternatív gazdálkodási formákra a takarékosság jegyében. Kitekintést ad továbbá a jogi lehetőségeinkre és védelmünk kérdéseire is a fogyasztás, csere és eladás kérdéskörökben.

A program engedélyszáma: T-05-015/2012
Képzési idő: 60 óra

Utcai szociális koordinátor, utcai szociális gondozó


A képzés célja: az utcai szociális munkához és az utcai szociális gondozáshoz szükséges képességek és készségek fejlesztése.

Az Oktatási Program középpontjában, a gyakorlatban szükséges és hasznosítható ismeretek állnak, fontos eleme a gyakorlati tanfolyam. Az utcai szociális munkának vannak olyan sajátos technikái, ismeretei, amelyeket jó mielőbb elsajátítania annak, aki erre a munkára szerződött. A képzés sikerének elengedhetetlen feltétele, hogy az oktatók maguk is az utcán élők segítésével foglalkozó szakemberek, jogászok, orvosok, szociális munkások és szociológusok legyenek.


A program engedélyszáma: T-05-296/2013
Képzési idő: 60 óra

A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet és Ébredések Alapítvány által közösen megvalósítandó szociális továbbképzések

Gyakorlati tárgyalástechnika


A képzés célja: a tárgyalástechnikai helyzetek optimális kezelése és lezárása.

A korszerű tárgyalástechnika iránti igény és erősödése azt mutatja, hogy korunkban szükség van mindazokra az ismeretekre, amelyek segítségével anyagi vagy egyéb érdekeinket érvényesíteni tudjuk.
A harvard negotiating project világszerte ismert koncepciója alapján magyar szakemberek által, magyar helyzeteket feldolgozó korszerű, dinamikus ismeretátadó képzés került kidolgozásra. Hatékonysága egyrészt korszerűségéből fakad, másrészt abból az erkölcsileg vállalható alapállásból, melynek megavalósításának technikáit sajátítják el a résztvevők ezen a képzésen.
A tárgyalások részelemeit egyenként vesszük nagyító alá és vizsgáljuk olyan, - bár aprónak tűnő mozzanatait, melyek valójában kulcsértékűek a tárgyalás folyamatában.

A program engedélyszáma: S-05-067/2013
Képzési idő: 25 óra

A viselkedéstipológia gyakorlata


A képzés célja: a jungi viselkedéstipológia tudományos alapokon nyugvó rendszere: önismeret és mások megértése.

A tréning célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a Jung-i viselkedéstipológia alapjaival. Ez a rendszer egyaránt segít vezetőt és munkatársat is abban, hogy ügyfeleiket miképp tudják kevés időbefektetéssel a leghatékonyabban meggyőzni, hogy lehet kollégát, beosztottat, vezetőt megérteni, s gyorsan megtalálni a hozzájuk vezető leghatékonyabb kommunikációs eszközöket.

Olyan viselkedéstipológiai rendszerelemzést kínálunk a résztvevőknek, melynek eredménye, hogy a munkatárs-vezető, kliens-munkatársi kapcsolatot új szempontok szerint közelítjük meg, új kliensprofil-szemlélettel hozzájárul - az eddig hatékony technikák mellett - ahhoz, hogy a megváltozott, gazdasági nehézségektől sújtott környezetben mi magunk egyre eredményesebben tudjunk működni.

A program engedélyszáma: S-05-068/2013
Képzési idő: 25 óra

Az asszertív szervezet


A képzés célja: szervezeti hatékonyság, konfliktus- és stresszkezelés, burn-out-prevenció.

A korszerű szervezetek kialakítása jelentős feladat olyan kihívásokkal teli környezetben, mint a folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet. Sok szervezetben a kiégés jelensége jelentősen csökkenti a munkatárs, következtetésképp a szervezet hatékonyságát. A hatékony és költséghatékony szervezet működtetése ma már alapelvárás minden szociális szférában működő vagy azzal kapcsolatban álló szervezet esetében. E két társadalmi-gazdasági igény mentén építettük fel a képzésünket, mely az egyes szervezetek speciális igényeit is figyelembe véve képes általános érvénnyel megfogalmazni a korszerű szervezet ismérveit.

A hallgatók a képzés végén pontosan ismerni fogják a hatékony szervezeti kommunikáció természetét, valamint annak technikáit, tisztában lesznek a személyiségprofilok erősségeivel, ennek gyakorlati hasznával, a szervezeti kapcsolatmenedzselés leghatékonyabb stratégiáival, a konfliktusok kezelésével és a probléma-megoldás idő hatékony eszközeivel, illetve a visszajelzések és a coaching szabályaival.

A program engedélyszáma: S-05-069/2013
Képzési idő: 25 óra

A jó előadó, a jó oktató


A képzés célja, hogy a képzésen részt vevők felkészült előadókká váljanak.

A XXI. század számos kihívással jelentkezik. Nincs olyan szakterület, melyen ne merülne fel az igény a képzett előadók és képzésvezetők iránt. Az élethosszig tartó tanulás koncepciója meghatványozta ezt az igényt. Előadások, prezentációk tartása ma már minden korosztály esetében alapelvárás.

Képzésünk hiánypótló ezen a területen. Nem csak azért, mert a tradicionális előadás-technikából elindulva készíti fel a hallgatót az érdekes, interaktív, tudásátadó előadások, képzések megtervezésére és vezetésére, hanem azért is, mert ugyanilyen súllyal ismertet meg a legkorszerűbb, a power pointot meghaladó prezentációs módszerekkel, szoftverekkel is.

Mivel korunkban az országhatárok már nem jelentenek korlátokat, jogos hallgatói igényeket elégítünk ki akkor, amikor ezt a képzésünket angol és francia nyelven is elérhetővé tesszük. Képzésünk hatékonyságát számos hazai és nemzetközi sikeres előadás bizonyítja. Tréningünk túlnyomó részt a résztvevők aktivitására épül. Így a harmadik napon magabiztos, az alapelvekkel tisztában lévő és a technikákat készségszinten művelő résztvevők prezentációit elemezhetjük.

A program engedélyszáma: S-05-070/2013
Képzési idő: 25 óra

A felépülés-alapú, közösségi szemléletű gondozás és szervezetei kultúra a szociális alap- és nappali ellátásoknál


A képzés célja: az új modell megismerése és gyakorlati alkalmazásának bemutatása a gondozás és a szervezet szintjén egyaránt.

A pszichiátriai betegek ellátásban az elmúlt évtizedben paradigmaváltásnak lehettünk tanúi, amelyet a medikális szemlélet gyengülése, a környezeti tényezők hatásának bizonyítása, a gén-környezet kölcsönhatást igazoló kutatásoknak a szociológiai, szociálpszichiátriai megközelítéseket alátámasztó eredményei jellemeznek. Felerősödnek a totális intézményekkel kapcsolatos kritikák és egyre világosabbá válik, hogy a segítő munka minden területén a humanisztikus segítő kultúra valósítja meg a leghatékonyabb közeget, amely minimalizálja a szolgáltatások felől érkező ártalmakat. Ilyen ártalom pl. a stigma is, amelyet egy nemzetközi vizsgálat szerint a betegek épp a mentális segítők felől észlelnek leggyakrabban.  A fentiek nyomán erősödött az ellátórendszer kritikája és a Magyarország által is aláírt ENSZ Fogyatékos jogi egyezménye (CRPD) egyenesen megtiltja a betegekkel kapcsolatos mindenfajta korlátozás és erőszak megvalósítását a szolgáltatóknál (amelyet a rendészeti területre száműz).

Mindez a mentális problémákkal élők ellátásában jelentős szemléleti, gyakorlati és szervezeti változásokat tesz szükségessé. A képzés ezeket a területeket célozza meg, bemutatva azt a gondozási kultúrát, ahol a kliens felépülés-értékei és szükségletei vezetik a segítőket, ahol a tapasztalati és kísérő szakértők a szolgáltatás (és az oktatás) fontos megvalósítói. Ez a gondozási kultúra nem idegen a jelenlegi szabályozásról, de a szemléleti kérdésekben továbbfejlődésre van szükség. Még nehezebb feladat a szolgáltató számára a szervezetben való megjelenítés, amelyre a műhelymunka során kiemelt figyelmet fordítunk, gyakorlati szervezeti ismereteket adunk át. Ezek az ismeretek és készségek együtt segíthetik a szolgáltatók felépülés-szemléletű, humanisztikus fejlődését.

A program engedélyszáma: M-05-025/2013
Képzési idő: 48 óraKapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS