IFJÚSÁGKUTATÁS
Útvonal ide: KUTATÁSI ARCHÍVUM

KUTATÁSI ARCHÍVUM

A gondozási szükségletvizsgálat bevezetésének előzményei és hatásai

Szerzők: Kozma Judit – Dögei Ilona – Jelinekné dr. Vári Zsuzsa – Kostyál L. Árpád – Udvari Andrea – Vajda Norbert

Felelős szerkesztő: Domszky András
Olvasószerkesztő: Kurucz Andrea
Megjelent: Kapocs, 2009. december. VIII. évf. 4. szám 14- 29. oldal (A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (NCSSZI jogelődje) folyóirata.)

A hatásvizsgálatot a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (NCSSZI jogelődje) munkacsoportja végezte 2009 első felében az SZMM megrendelésére. A hatásvizsgálat, a megrendelő elvárásai szerint, az időseknek nyújtott szolgáltatások közül, elsősorban a házi segítségnyújtás (továbbiakban HSG) alapszolgáltatás, valamint az idősotthoni ellátás működésére irányult.

A hatásvizsgálat elvégzését indokolta, hogy az idősotthoni elhelyezést és a házi segítségnyújtást megelőző gondozási szükségletvizsgálat (továbbiakban GSZV) 2008. januári bevezetését követően, a rendelet alkotója számára szükségessé vált a GSZV bevezetésének – a szolgáltatások működésére gyakorolt – hatásának megismerése.

Tovább

Munka közben - A sztenderdizáció tapasztalatairól és a szociális szolgáltatások szakmai szabályozó rendszerének kidolgozását célzó fejlesztés soron következő feladatairól

Kozma Judit –Mester Dániel

2008-06

A tanulmányban a 2006-2007-es szociális szolgáltatások szakmai szabályozóinak fejlesztését célzó projekt (sztenderdizáció) tapasztalatainak összefoglaló leírása és ebből kiindulva a tervezett TÁMOP 5.4.1. projekt szociális szolgáltatásokat érintő modernizációs elképzelései találhatóak.

Tovább

A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások sztenderdjeinek felülvizsgálata és modellezése során szerzett tapasztalatok

Mester Dániel

2008-06

A tanulmány a 2006–2007-es, a szociális szolgáltatások szakmai szabályozóinak fejlesztését célzó projekt (sztenderdizáció) felülvizsgálatának és modellezésének tapasztalatait foglalja össze. A projektben több mint 150, szociális és gyermekvédelmi területen dolgozó szakember vett részt.

Tovább

A szociális szolgáltatási rendszer folyamatai 2002-2007 között

Goldmann – Kostyál – Mód – Papházi – Varga

2010-02

Az összefoglalóban a vizsgált időszakra vonatkozó, a szociális szolgáltatások folyamatait és jellemzőit bemutató idősoros statisztikai adatelemzés található. A tanulmány célja, hogy a szolgáltatásokat nem, vagy kevéssé ismerő érdeklődők is hasznos információkhoz juthassanak.

Tovább

Közfoglalkoztatás a települési szociálpolitikában – A közcélú munka gyakorlata az adatok tükrében (2001–2006)

Dögei Ilona – Mód Péter

2007-12

A tanulmány egyrészt a közcélú foglalkoztatás törvényi hátterét, törvényi változásait és annak következményeit foglalja össze a 2001–2006-os időszakra vonatkozóan, másrészt a közcélú foglalkoztatás településszintű adataiban mutatkozó trendeket és változásokat mutatja be, kiemelve a közcélú foglalkoztatás keretében a szociális és foglalkoztatási rendszer kapcsolódási pontjait, valamint az eszköz működésének fontosabb tapasztalatait.

Tovább

Az önkormányzatok szociális tevékenysége – ahogy az önkormányzati képviselők látják egy kérdőíves felmérés alapján

Szerző: Dögei Ilona

Megjelenés: Kapocs, 2006. augusztus. V. évf. 4. szám: 2-13. oldal (A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet folyóirata)

A tanulmány egy kérdőíves kutatás eredményeit mutatja be. A kutatás az önkormányzati szintű szociális tárgyú helyi döntések meghozatalában – a törvényekben meghatározottakon túl – szerepet játszó szempontokat vizsgálja:

  • a képviselők informáltsága a szociális ellátórendszerről;
  • attitűdjeik a különböző klienscsoportok, illetve a szociális ellátások és a támogatások vonatkozásában;
  • véleményük az állam és az önkormányzat közötti feladatmegosztásról;
  • a képviselő-testület döntéshozatalának folyamat-jellemzői.
Tovább

A kistérségek településszerkezeti tipizálása

Goldmann Róbert – Kaló Róbert

2005-08

A dolgozat megkísérli a leszámolást azzal az ideáltipikus vélekedéssel, amely a 164 magyarországi kistérséget sokszor hajlamos  azonos (település)szerkezeti egységként elképzelni.

A mű a kistérségek kialakulásának rövid történeti visszatekintése után 3+1 mutató mentén (kistérségi központok száma, központok nagysága, kistérséghez tartozó települések száma és a külterületi népesség aránya) 9 kategóriába próbálja besorolni, tipizálni a hazai kistérségeket.

A tanulmányt kilenc részletes kistérség soros táblázat teszi teljessé.

Tovább

Minisztériumi, önkormányzati döntéstámogatás

Goldmann Róbert

2005-06

A tanulmány megkísérli bemutatni a különböző szintű szociálpolitikai döntéshozatali folyamatok aktuális helyzetét, a döntéshozatali folyamat főbb lépéseit. Kitér a helyzetértékelést leginkább segítő információs források ismertetésére, a döntés-előkészítést segítő humán erőforrás helyzetére, a döntés-előkészítés társadalmasítási folyamatainak bemutatására. A tanulmány egy stratégiai cél, egy kívánatos állapot bemutatásával zárul.

Tovább

Az észak-magyarországi régió szociális helyzetelemzése

Csató Zsuzsa Deákné Benke Judit Gelsei Sándor Goldmann Róbert Győri Ildikó Lenkei Aida Oraveczné Torják Anita Prókai Judit Turi Katalin

2004-10

A helyzetelemzés alapos helyzetképet ad az észak-magyarországi régió társadalmi és gazdasági állapotáról, ezen belül a földrajzi, demográfiai viszonyokról, a lakáshelyzetről, a makrogazdasági folyamatokról. Sorra veszi a régió szociális helyzetét leginkább meghatározó körülményeket, részletesen bemutatja a társadalmi kirekesztődés által leginkább érintett csoportokat. Ismerteti a szociális igazgatási rendszert, és kísérletet tesz a régió szociális és gyermekjóléti ellátórendszerének bemutatására is. A helyzetelemzést számos kistérségi szintű adatot tartalmazó táblázat teszi teljessé.

Tovább

Felsőfokú szociális képzések az Európai Unióban

Goldmann Róbert

2000

A tanulmányból képek kapunk az EU 15 tagországa 16 felsőoktatási rendszerének keretein belül történő szociális képzésekről. A mű tagállamonként külön fejezetben először részletesen ismerteti az adott ország felsőoktatási képzési rendszerét, majd ezt követően a szociális felsőoktatási képzések bemutatására kerül sor.  Ez valamennyi ország esetében egy teljes szakonkénti képzőhelyi listával egészül ki, amit esetenként szakleírások, tantárgylisták követnek.

A dolgozat egy az országok szociális képzéseit összefoglaló és összehasonlító táblázattal zárul.

Tovább
OLDALAK:
2
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS